Tijdens het Internationale Zuivelcongres in 1907 in Scheveningen werd door Dr. Lam (directeur van de Keuringsdienst van Voedingsmiddelen in Rotterdam) het initiatief genomen om een vereniging van academici, betrokken bij de winning, verwerking en het gebruik van melk, op te richten. In april 1908 werd hiertoe door een tiental genodigden, het besluit genomen tot oprichting van het Genootschap ter bevordering van Melkkunde.

Het doel van dit Genootschap was om de kennis van melk uit te breiden en de toepassing daarvan te bevorderen. In de eerste 25 jaar werd veel aandacht besteed aan het toezicht op de winning en verwerking van melk. Ook werden adviezen uitgebracht aan openbare lichamen om kwaliteitsverbetering van consumptiemelk te stimuleren. In de daarop volgende 25 jaar werd veel aandacht besteed aan de chemische en bacteriologische kwaliteitsborging van consumptiemelk. Tevens werd in deze periode het aandachtsveld uitgebreid naar zuivelproducten die uit melk werden bereid. In 1947 werd het interne orgaan "Handelingen", waarin uitsluitend voordrachten van leden van het Genootschap werden gepubliceerd, vervangen door het "Nederlands Melk en Zuivel Tijdschrift". Dit tijdschrift was gericht op een breder publiek, waarin ook publicaties van niet-leden (in Nederlandse of Engelse taal) werden opgenomen. Na het 50-jarig jubileum richtte het Genootschap zich primair op het stimuleren van contacten tussen de zuivelindustrie en andere vakgebieden die zich met melk en zuivelproducten bezig hielden. Hiertoe werden voor symposia specialisten uitgenodigd van binnen en buiten de zuivel.

Later spitste deze informatievoorziening zich toe op het organiseren van symposia over specifieke onderwerpen van voedingskundige, technische of analytische aard. Vooral de relaties tussen zuivel voeding en gezondheid kregen hierbij speciale aandacht. Vanaf 1963 besteedde het Genootschap ook aandacht aan de selectie van de beste publicatie over de betekenis van melk in het menu voor tropische landen. Eens in de drie jaar werd aan de geselecteerde kandidaat door de Coöperatieve Condensfabriek Friesland de "Friesland-prijs" uitgereikt. Gedurende de laatste 25 jaar wordt in symposia vooral aandacht besteed aan de aspecten van voeding en veiligheid van melk en zuivelproducten.

Nieuwe inzichten in de gezondheidsbevorderende potenties van micro-ingrediënten uit melk en wei kwamen hierbij onder andere aan de orde. Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van analyse en verwerking van melk en melkproducten kregen bijzondere aandacht. Samenvattingen van voordrachten, gepresenteerd tijdens symposia, werden tot en met 1996 gepubliceerd in het Nederlands Melk en Zuiveltijdschrift. Door een toenemend aantal bijdragen

van buitenlandse auteurs in dit tijdschrift en de hoge kosten, besloot het Genootschap om de uitgave van dit tijdschrift onder te brengen in het "International Dairy Journal".

De geschiedenis van het Genootschap wordt uitgebreid beschreven in het jubileumboek, waarin ook de titels en auteurs van alle voordrachten gedurende haar 100-jarig bestaan zijn opgenomen.